13.12.2019

Заседание ОИК Мизия - 16.12.2019г. от 16.30 часа

Относно смяна на общински съветник.

24.10.2019

Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

 1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.
 2. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.
 3. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. анкетьорите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.
 4. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.

 

 • Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Приложение № 1

Приложение № 2

18.10.2019

оповестяване на мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Мизия

Оповестяване на мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Мизия

 1. Определят се като достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции, които са с най-малък брой избиратели по избирателен списък:

Секция

Населено място

Място на гласуване

Телефон

1

2

3

4

062800003

гр. Мизия

ул. „Цанко Церковски“№ 27 – ОУ „Цанко Церковски“

09161/2305

062800005

с. Сараево

ул. „Христо Ботев“ № 25 - Кметството

09161/8900;

0882 924815

062800006

с. Войводово

ул. „Христо Ботев“ № 19 – Дневен център за деца

0973/50109;

0884 902715

062800007

с. Крушовица

ул. „Минко Костадинов“ № 69 – ДГ „Незабравка“

0892 234128

062800009

с. Софрониево

ул. „Георги Димитров“ № 10 – Сграда на бивше ОСС

0879 536481

062800011

с. Липница

ул. „Георги Димитров“ № 17 – Читалище „Отец Паисий – 1927“

09167/2222

 

 1. В селата Сараево и Липница да бъдат осигурени допълнителни условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването;
 2. Пред секциите да бъдат поставени табели и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното им предназначение, както и да бъдат изградени временни рампи съгл. Приложение № 2 от Решение № 953-МИ/04.09.2019 на ЦИК;
 3. За помощ и съдействие гласоподавателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да правят заявки за транспортиране и помощ до избирателната секция в изборния ден – 27 октомври 2019 г. и в деня на II-ри тур 03 ноември 2019 г. от 7:00 часа до 20:00 часа на дежурни телефони:

09161/2012 или 0885 317559.

17.10.2019

ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Във връзка с обучението на СИК на територията на Община Мизия за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Ви информираме, че същото ще се проведе на 20 октомври /неделя/ 2019 г., 11:00 часа в Малката зала на  читалище „Просвета-1915“ – гр. Мизия.

27.09.2019

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

На основание Заповед № РД.11-427/26.09.2019 г. на Кмета на Община Мизия, чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК във връзка с чл. 175 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., ОИК – Мизия обявява:

 • Местата за поставяне на агитационни материали на обществените места на територията на община Мизия на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.:
 • гр. Мизия
 • На таблата на площада в центъра на града;
 • На табла до автоспирка „Център“ и спирката срещу пощата;
 • На табло пред автоспирка „Магазина“, кв. „Ново село“;
 • На табло пред бивша автоспирка „Врачанско шосе“;
 • На табло в кв. „Ново село“, до магазина „На баба Стефана“;
 • На табло кв. „Ромска махала“, до детската площадка;
 • На табло ж.к. „Лазар Драганов“, до кръговото;
 • с. Сараево
 • На табло пред магазина;
 • с. Войводово
 • На табло пред Кметството;
 • с. Крушовица
 • На табло до Здравна служба;
 • На табло „Чайка“, зелената площ при чешмата;
 • На табло до магазина на М. Печов, паркинга;
 • Кв. „Старо село“, центъра;
 • с. Липница
 • На таблата пред сградата на Кметството;
 • с. Софрониево
 • На таблата пред старото Кметство;
 • На витрините в градината пред парка.
 • ЗАБРАНЯВА СЕ:
 • Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 • Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите по-горе /да се счита за нарушение и да се санкционира/;
 • Поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които не са общинска собственост, освен с изричното съгласие на собственика или управителя на имота;
 • Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
 • Унищожаването и заличаването на агитационните материали, поставени по установения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
 • Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден – 26 октомври 2019 г. и в изборния ден 27 октомври 2019 г., при провеждане на втори тур 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 • Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м. от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването;
 • Извън времето за провеждане на предизборната кампания поставянето на предизборни агитационни материали.
 • НАПОМНЯМЕ:
 • Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до 7 /седем/ дни след изборния ден, а когато на територията на общината се произвежда втори тур, в срок до 7 /седем/ дни от датата на произвеждането му, да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Приканваме всички участници, ръководители на политически партии, коалиции и инициативни комитети на независими кандидати за толерантна и лоялна предизборна кампания, която да отговаря на законовите разпоредби.

25.09.2019

Жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в бюлетината за изборите за общински съветници и за кметове

Жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в бюлетината за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както и реда за представянето им в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ – 25 септември 2019 г. (сряда) от 17.00 часа в зала 107 на Община Мизия, етаж.1.

17.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК ОТ ПАРТИИ / КОАЛИЦИИ / МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК 0628 МИЗИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00часа до 17.00часа. 

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2019г. до 24 СЕПТЕМВРИ 2019г. , до 17.00часа .

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВА В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК      /приложени е 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ -ПО ОБРАЗЕЦА който да изтеглите от ТУК

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложение 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
17.09.2019

справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК Мизия уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Мизия на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

16.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно т.18 т.1 от решение №943-МИ от 02.09.2019г.на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Мизия на хартиен и технически носител в ексел формат.

Образеца може да изтеглите тук.

14.09.2019

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 16.09.2019 г.

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 16.09.2019 г. - 17.00 часа

14.09.2019

ЗА ПОДКРЕПЯЩИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК;
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК;
13.09.2019

Регистриране на кандидатска листа за общински съветници

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
Регистриране на кандидатска листа за общински съветници
12.09.2019

регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство)

В Общинска избирателна комисия-Мизия се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден). Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинска избирателна комисия-Мизия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

12.09.2019

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК-МИЗИЯ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК-МИЗИЯ

В срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) инициативният представя в Общинска избирателна комисия- Мизия заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия-МИЗИЯ  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

12.09.2019

партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК-Мизия –Приложение № 44-МИ от изборните книжа

В срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК-Мизия  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Мизия, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинска избирателна комисия- Мизия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

12.09.2019

Избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

Гласоподавателят следва да подаде декларация по образец (Приложение №81-МИ от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

До 19 октомври 2019г. ще бъдат оповестени къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в предвижването, телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други на които може да се прави заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

12.09.2019

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Мизия  напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
12.09.2019

Проект за дневен ред 3а 13.09.2019 г.

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 13.09.2019 г.

 

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 13.09.2019 г.

 

Проект за дневен ред

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

1.        

Организационни въпроси

Ц. Влъчкова

2.        

Определяне на броя на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите.

Ц. Влъчкова

3.        

Проект-решение за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгл. Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК

Ц. Влъчкова

4.      

Разни

Ц. Влъчкова

 

12.09.2019

ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-МИЗИЯ

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 13.09.2019 г.

 

 

 

 

10.09.2019

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МИЗИЯ

СЪОБЩАВА,

че от 06.09.2019г. до 17.00ч. на 16.09.2019 г.приема документи за:

 • Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.;
 • Регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет представя в ОИК Мизия заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 Партиите и коалициите от партии подават заявление за регистрация до ОИК Мизия  – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Мизия, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 В ОИК Мизия се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

            Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

            Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

10.09.2019

Заседание ОИК Мизия - 11.09.2019г. от 17.00 часа

Заседание  ОИК Мизия - 11.09.2019г.  от 17.00 часа

10.09.2019

Проект за дневен ред

Заседание на ОИК - МИЗИЯ на 11.09.2019 г.

 

Проект за дневен ред

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

1.        

Организационни въпроси

Ц. Влъчкова

2.        

Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Ц. Влъчкова

3.        

Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Ц. Влъчкова

4.        

Съставяне на график за дежурство

Ц. Влъчкова

5.        

 Назначаване и определяне на месечно възнаграждение на IT сътрудник към ОИК- Мизия 

Ц. Влъчкова

6.        

Изплащане на командировъчни на членовете на ОИК-Мизия

Ц. Влъчкова

7.        

Разглеждане на постъпилите заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети.

Ц. Влъчкова

8.      

Разни

Ц. Влъчкова

10.09.2019

Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

флаг сб.с. код обл.  име на област код общ. име на община район № име на район секция № брой избиратели    
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   ГР.МИЗИЯ 001 729 ГР.МИЗИЯ ул. "Петър Атанасов" № 26 -  ПГ по ХТ " Васил Левски"
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   ГР.МИЗИЯ 002 658 ГР.МИЗИЯ ул."Петко Банков" № 7 - Домашен социален патронаж
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   ГР.МИЗИЯ 003 711 ГР.МИЗИЯ ул."Цанко Церковски" № 27 - ОУ "Цанко Церковски"
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   ГР.МИЗИЯ 004 605 ГР.МИЗИЯ ул."9-ти септември" № 2а - ДГ "Незабравка"
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.САРАЕВО 005 23 С.САРАЕВО ул."Христо Ботев" № 25 - Кметството
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.ВОЙВОДОВО 006 208 С.ВОЙВОДОВО ул."Христо Ботев" № 19 - Дневен център за деца
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.КРУШОВИЦА 007 703 С.КРУШОВИЦА ул."Минко Костадинов" № 69 - ДГ "Незабравка"
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.КРУШОВИЦА 008 592 С.КРУШОВИЦА ул."Васил Воденичарски" № 10- Център за хора с увреждания
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.СОФРОНИЕВО 009 562 С.СОФРОНИЕВО ул."Георги Димитров" № 10 - Сграда на бивше ОСС
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.СОФРОНИЕВО 010 550 С.СОФРОНИЕВО ул."Георги Димитров" № 10А - Сграда на бивше ОСС
  06 ВРАЦА 28 МИЗИЯ   С.ЛИПНИЦА 011 513 С.ЛИПНИЦА ул."Георги Димитров" №17- Читалище "Отец Паисий-1927"
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 152МИ / 16.12.2019

  относно: обявяване за избран на следващ в листата кандидат за общински съветник от ПП НДСВ на мястото на избран общински съветник, неположил клетва за мандат 2019-2023г.

 • № 151МИ / 13.12.2019

  относно: неявяването и неполагане на клетва като избран общински съветник на Виолин Крушовенски, мандат 2019-2023г.

 • № 150-МИ / 18.11.2019

  относно: съхранението на печата и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Мизия

всички решения